Monday, May 25, 2009

Ama Namin - Pagbubunyi Sa Ama Namin

Words from Bagong Misal (1982)

Music by J. Roel Lungay

Performed by Fr. J. Roel Lungay

Background vocals: Romeo C. Mascariñas

Mastered by Roy Tutor
Sound Garage Studio, Tagbilaran City

1
Ama namin sumasalangit ka
Sambahin ang ngalan mo
Mapasaamin ang kaharian mo
Sundin ang loob mo
Dito sa lupa
Para nang sa langit.

2
Bigyan mo kami ngayon
Nang aming kakanin sa araw-araw
At patawarin mo kami
Sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin
Sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya mo kami sa lahat ng masama.

Coda:
At iadya mo kami sa lahat ng masama.

PAGBUBUNYI SA AMA NAMIN

Sapagkat sa iyo ang kaharian
At ang kapangyarihan
At ang kapurihan magpakailanman
A--men.

Copyright © 1982 Fro's Music. International Copyright Secured
All Rights Reserved